Diễn đàn

Phiên bản đầy đủ: 10. Các video hướng dẫn sử dụng các hàm trong excel để tính toán
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Xem phiên bản đầy đủ với định dạng thích hợp.
Dưới đây là các hàm công thức thường được sử dụng để tính toán các thông số trong Phòng Thí Nghiệm:
1. Tính trung bình:
https://www.youtube.com/watch?v=3xyMpZeJ61o

2. Tính tổng:
https://www.youtube.com/watch?v=NjZd-Qm96sI

3. Tính độ lệch chuẩn:
https://www.youtube.com/watch?v=p2W0_h1vPrM

4. Tính phương sai:
https://www.youtube.com/watch?v=LeSkNNWqLjQ

5. Đếm:
https://www.youtube.com/watch?v=n8uf7CxtON8

6. Hàm IF - hàm điều kiện:
https://www.youtube.com/watch?v=9YrjLRKZw1I

7. Tính căn bậc 2:
https://www.youtube.com/watch?v=TEWNZwsu1us

8. Tính trị tuyệt đối:
https://www.youtube.com/watch?v=cwSlirlt4cc

9. Tìm giá trị Min - Max:
https://www.youtube.com/watch?v=qI0Rc4pEPCw